rss

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU I PROMOCJI WSI JADACHY

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy”, zwane jest dalej w statucie stowarzyszeniem.
 2. Działa na podstawie przepisów Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia
  7 kwietnia 1989r. ( Dz. U. Nr 20, poz.104 ze zmianami), innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych.

 

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Jadachy, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
  o celach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Dla właściwego realizowania celów może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie zadań.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i formy ich realizacji 

§ 4

Cele stowarzyszenia:

 

 1. Programowanie ekorozwoju i promocji wsi Jadachy i partnerska realizacja związanych z tym zadań.
 2. Działanie na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.
 3. Działanie na rzecz poprawy jakości życia na wsi.
 4. Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji ogólnej i ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Upowszechnianie działań na rzecz ochrony i właściwego użytkowania środowiska.
 6. Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji kulturowych wsi.
 7. Wspieranie działań na rzecz postępu informatycznego na terenach wsi.
 8. Reprezentowanie interesów mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1)      Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań związanych z ekorozwojem i promocją wsi Jadachy.

2)      Organizowanie szkoleń, prelekcji, spotkań i kursów dla mieszkańców wsi.

3)      Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania grantów, subwencji i dotacji na realizację celów statutowych.

4)      Współpracę z innymi organizacjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.

5)      Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

6)      Wspieranie wszelkich form edukacji ekologicznej.

7)      Podejmowanie działań na rzecz czystości wsi Jadachy.

8)      Działalność wydawniczą.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych

b)      wspierających

c)      honorowych

 

§ 6

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która złożyła deklarację pisemną, w której:

a)      zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

b)      w pełni identyfikuje się i czynnie realizuje cele i zadania Stowarzyszenia,

c)      zobowiązuje się do płacenia składek członkowskich, wysokość których określa Walne Zgromadzenie.

 1. O przyjęciu nowego członka stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

Zarządu.

 

§ 7

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a)      czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Stowarzyszenia,

c)      wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 8

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a)      przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

b)      aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

c)      opłacania składek członkowskich w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

 

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

2)      śmierci członka,

3)      wykluczenie przez Zarząd:

a)      z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      z powodu nie płacenia składki członkowskiej przez okres ponad 12 miesięcy,

d)     w przypadku stwierdzenia działania członka na szkodę Stowarzyszenia,

e)      z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia członków. Uchwała walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 10

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca zadania statutowe Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający może udzielać pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub innej zgody z obowiązującym prawem.
 3. Przedstawiciel członka wspierającego może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Do obowiązków członka wspierającego należy wywiązywanie się z deklarowanej pomocy i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem Stowarzyszenia..

 

 

§ 11

 

Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji skierowanej do Zarządu Stowarzyszenia,

 

 

 

 

§ 12

 

1 Członkostwo honorowe przyznaje się przez Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w propagowaniu zasad Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy.

2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd Stowarzyszenia,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
  w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§ 14

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
  a zarazem organem uchwałodawczym.
 2. Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach :

a)      z własnej inicjatywy

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej

c)      na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 1. W pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę uczestników.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście.

 

§ 15

 

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi przewodniczący, wybierany na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczącemu pomagają dwaj zastępcy.

 

 

§ 16

 

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 7.  Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członka Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, w razie równości decyduje głos Prezesa.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes.
 5. Do zakresu działania Zarządu należy :

a)      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b)      gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań stowarzyszenia,

c)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d)     sporządzanie planów pracy i budżetu,

e)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

g)      nadzorowanie i koordynacja działalności stowarzyszenia oraz organizowanie
w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

h)      przyjmowania i skreślania członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne zgromadzenie członków.

 

 

§ 18

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 19

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
  i lustracji.
 3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie lub trybie ustalonym przez Zarząd.
 5. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 20

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
  w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek stowarzyszenia

§ 21

 1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,

c)      wpływy z działalności statutowej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane s ą podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja stowarzyszenia

 

§ 22

 

Zmiana  statutu wymaga uchwały walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania .

 

§ 23

 

 1. Likwidacja stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia